Profesionālā studiju programma “Arhitektūra”

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) apmācību arhitektūrā īsteno Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē (APF), un tā notiek četrās valsts akreditētās studiju programmās secīgi četros akadēmiskās izglītības un profesionālās kvalifikācijas līmeņos. Pirmais un otrais no tiem (bakalaura un profesionālais) nodrošina izglītību, kas nepieciešama darbam profesijā, bet trešais un ceturtais (maģistra un doktora) – darbam zinātniskajā pētniecībā un pedagoģijā. Katrs studiju līmenis nodrošina izglītību, kas atbilst attiecīgām nodarbinātības iespējām saskaņā ar valstī pastāvošo Profesiju standartu.

Programma (Diploms)

Kompetence

Inženierzinātņu bakalaurs arhitektūrā (BA)

Arhitekta palīgs

Arhitekts (Dipl. arch.)

Arhitekts (sertificēts arhitekts)

Inženierzinātņu maģistrs arhitektūrā (MA)

Pētnieks, lektors

Arhitektūras doktors (Dr. arch.)

Vadošais pētnieks, asociētais profesors, profesors

Arhitekta profesijai nepieciešamo zināšanu apgūšanā ir ievērots studiju pēctecības princips. Lai nodrošinātu visu nepieciešamo zināšanu un prasmju sekmīgu un pilnvērtīgu apgūšanu profesionālajā studiju programmā „Arhitektūra”, vispārīgās teorētiskās pamatnostādnes un profesijas pamati ir jāapgūst iepriekšējā studiju posmā.

Studiju programmā students secīgi papildina iepriekšējā studiju posmā bakalaura programmā iegūtās zināšanas un prasmes, lai iegūtu nepieciešamo profesionālo kompetenci, kā arī pārliecinās par uzkrāto zināšanu un prasmju izmantošanas specifiku praktiskajā darbā. Studiju programma veidota tā, lai studējošais mācību laikā iegūtu kā teorētiskās, tā praktiskās arhitektūras izglītības sastāvdaļas, kas noteiktas Eiropas Savienības Direktīvā 2005/36/EK „Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu”, kā arī atbilst Latvijas Republikas Profesiju standarta (2. pielikums LR MK 2010. gada 18. maija Noteikumiem Nr. 461) 2161 01 „Arhitekts” prasībām:

 • prasmi izstrādāt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošus būvprojektus,
 • zināšanas arhitektūras un ar to saistītās mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēsturē un teorijā, kā arī izpratni par kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības nozīmīgumu,
 • iemaņas tēlotājmākslā, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti,
 • zināšanas pilsētbūvniecībā un teritoriālajā plānošanā, kā arī ar plānošanu saistītajās nozarēs,
 • izpratni par cilvēku un ēku savstarpējo saistību, kā arī par vides kontekstu un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu;
 • izpratni par arhitekta profesiju un arhitekta nozīmi sabiedrībā, jo īpaši sociālajiem faktoriem;
 • izpratni par izpētes metodēm un datu sagatavošanu arhitektoniskajiem projektiem;
 • izpratni par būvkonstrukciju projektēšanu, būvniecības un inženiertehnisko nozaru jautājumiem saistībā ar ēkas būvprojektu;
 • zināšanas par būvfizikas jautājumiem un tehnoloģijām, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes;
 • prasmi projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvos aktu un izmaksu definētos ierobežojumus,
 • zināšanas par industrijām, institūcijām, noteikumiem un procedūrām saistībā ar projekta koncepcijas īstenošanu un dažāda līmeņa plānošanas savstarpējās atbilstības nodrošināšanu.
Latviešu