Maģistra akadēmisko studiju programma “Arhitektūra”

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) apmācību arhitektūrā īsteno Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē (APF), un tā notiek četrās valsts akreditētās studiju programmās secīgi četros akadēmiskās izglītības un profesionālās kvalifikācijas līmeņos. Pirmais un otrais no tiem (bakalaura un profesionālais) nodrošina izglītību, kas nepieciešama darbam profesijā, bet trešais un ceturtais (maģistra un doktora) – darbam zinātniskajā pētniecībā un pedagoģijā. Katrs studiju līmenis nodrošina izglītību, kas atbilst attiecīgām nodarbinātības iespējām saskaņā ar valstī pastāvošo Profesiju standartu.

Programma (Diploms)

Kompetence

Inženierzinātņu bakalaurs arhitektūrā (BA)

Arhitekta palīgs

Arhitekts (Dipl. arch.)

Arhitekts (sertificēts arhitekts)

Inženierzinātņu maģistrs arhitektūrā (MA)

Pētnieks, lektors

Arhitektūras doktors (Dr. arch.)

Vadošais pētnieks, asociētais profesors, profesors

Arhitekta profesijai nepieciešamo zināšanu apgūšanā ir ievērots studiju pēctecības princips. Lai nodrošinātu visu nepieciešamo zināšanu un prasmju sekmīgu un pilnvērtīgu apgūšanu maģistra akadēmiskajā studiju programmā „Arhitektūra”, vispārīgās teorētiskās pamatnostādnes un profesijas pamati ir jāapgūst iepriekšējā studiju posmā.

Studiju programmas mērķis ir attīstīt studējošajiem pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs nepieciešamās iemaņas, zināšanas un prasmes, kā arī sagatavot viņus turpmākām studijām doktorantūrā. Studijas aptver trīs semestrus, un tās var uzsākt pēc sekmīgas arhitekta profesionālo studiju programmas apguves. Pēc maģistra akadēmiskās studiju programmas sekmīgas absolvēšanas tiek piešķirts inženierzinātņu maģistra arhitektūrā grāds. Tas ir pirmais zinātniskais grāds arhitektūras specialitātē, un tas dod tiesības turpināt mācības arhitektūras doktora studiju programmā, kā arī uzsākt zinātniskās pētniecības darbu vai pedagoģisko praksi universitātē. 

Latviešu