Doktora studiju programma “Arhitektūra”

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) apmācību arhitektūrā īsteno Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē (APF), un tā notiek četrās valsts akreditētās studiju programmās secīgi četros akadēmiskās izglītības un profesionālās kvalifikācijas līmeņos. Pirmais un otrais no tiem (bakalaura un profesionālais) nodrošina izglītību, kas nepieciešama darbam profesijā, bet trešais un ceturtais (maģistra un doktora) – darbam zinātniskajā pētniecībā un pedagoģijā. Katrs studiju līmenis nodrošina izglītību, kas atbilst attiecīgām nodarbinātības iespējām saskaņā ar valstī pastāvošo Profesiju standartu.

Programma (Diploms)

Kompetence

Inženierzinātņu bakalaurs arhitektūrā (BA)

Arhitekta palīgs

Arhitekts (Dipl. arch.)

Arhitekts (sertificēts arhitekts)

Inženierzinātņu maģistrs arhitektūrā (MA)

Pētnieks, lektors

Arhitektūras doktors (Dr. arch.)

Vadošais pētnieks, asociētais profesors, profesors

Arhitekta profesijai nepieciešamo zināšanu apgūšanā ir ievērots studiju pēctecības princips. Lai nodrošinātu visu nepieciešamo zināšanu un prasmju sekmīgu un pilnvērtīgu apgūšanu maģistra akadēmiskajā studiju programmā „Arhitektūra”, vispārīgās teorētiskās pamatnostādnes un profesijas pamati ir jāapgūst iepriekšējā studiju posmā.

Studiju programmas mērķis ir pilnveidot studējošajiem pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai. Doktorantūras studijas aptver četrus gadus klātienē vai piecus gadus neklātienē, un tās var uzsākt arhitekta kvalifikāciju ieguvušas personas pēc arhitektūras maģistra studiju programmas apguves vai tai pielīdzinātas maģistra līmeņa izglītības iegūšanas. 

Latviešu