Doktora akadēmiskā programma "Arhitektūra"

Doktora programma nodrošina zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai patstāvīgi veiktu un vadītu zinātniski pētnieciskos darbus arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās. Arhitektūras doktora grāds dod tiesības arī, nostrādājot zināmu laiku pedagoģiskajā darbā, pretendēt uz profesora amatu universitātēs.

Mērķis
Doktora studiju mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam.

Uzdevumi
* attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs; 
* pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm;
* izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus;
* izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vei eksperimentus;
* patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās.

Studiju rezultāti
* pārvalda zinātniskās darbības principus; 
* spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus; 
* spēj vadīt pētnieku darbu; 
* spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus.

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība, vērtēšana
Promocijas darbs. Promocijas darba iesniegšanas, aizstāvēšanas un zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) noteikumus un kārtību skatīt LR MK 2005. gada 27. decembra Noteikumos Nr. 1001

Nākamās nodarbinātības apraksts
Vadošais pētnieks, docents, profesors

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Arhitektūras maģistra diploms vai tam atbilstoša (pielīdzināta) izglītība

Apjoms kredītpunktos
192.0

Studiju ilgums gados
Pilna laika studijām - 4,0; Nepilna laika stud. (nekl.) - 5,0

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Arhitektūras maģistrs

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Arhitektūras doktors (Dr. arch.)

Iegūtās kvalifikācijas līmenis
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 8. līmenis

RTU Doktorantūras nolikums

Latviešu