Bakalaura akadēmiskā programma "Arhitektūra"

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Arhitektūra” ir pirmā no divām secīgi apgūstamām studiju programmām, kuras kopumā nodrošina izglītību, kas nepieciešama profesionālās patstāvīgās prakses tiesību iegūšanai arhitektūrā. RTU īstenotās studiju programmas arhitektūrā (BA+ARH) ir starptautiski atzītas par atbilstošām Eiropas Direktīvas 2005/36-EK „Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu” prasībām, un RTU izdotais arhitekta diploms ir notificēts minētās direktīvas 5. un 6. pielikumā.

Mērķis
Bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošos ar zināšanu un prasmju pamata kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību sertificēta arhitekta vadībā vai arī turpinātu studijas arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai saskaņā ar starptautisko un vietējo reglamentējošo dokumentu nostādnēm: 
* UNESCO/UIA Charter for Architectural Education, 
* LR MK 2010. gada 18. maija noteikumi Nr. 461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”.

Studiju programmas uzdevumi: 
* sniegt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu būvprojektu izstrādes pamatzināšanas; 
* sniegt vispārēju ieskatu arhitektūras un ar to saistītās mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēsturē un teorijā, kā arī iepazīstināt ar kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības pamatprincipiem; 
* veicināt iemaņu apguvi tēlotājmākslā, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti; 
* sniegt pamatzināšanas pilsētbūvniecībā un teritoriālajā plānošanā, kā arī ar plānošanu saistītajās nozarēs; 
* iepazīstināt ar cilvēku un ēku savstarpējo mijiedarbību, kā arī veicināt izpratni par vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu; 
* veicināt izpratni par arhitekta profesijas un arhitekta darbības nozīmi ilgtspējīgas dzīves telpas veidošanā sabiedrībai, it īpaši par sociālajiem faktoriem; 
* iepazīstināt ar pirmsprojektēšanas izpētes metodēm un datu sagatavošanu ēku projektēšanai; 
* sniegt zināšanas par būvkonstrukciju projektēšanu, būvdarbu un inženiertehniskajiem jautājumiem saistībā ar ēkas būvprojektu izstrādi; 
* iepazīstināt ar būvfizikas jautājumiem un tehnoloģijām, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes; 
* veicināt prasmi projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvos aktu un izmaksu definētos ierobežojumus; 
* sniegt pamatzināšanas par industrijām, institūcijām, noteikumiem un procedūrām saistībā ar projekta koncepcijas īstenošanu un dažāda līmeņa plānošanas savstarpējās atbilstības nodrošināšanu.

Studiju programmas absolventi: 
* spēj izstrādāt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu dzīvojamo un monofunkcionālu publisko ēku būvprojektu metus; 
* izprot arhitektūras un mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēstures attīstības teorētiskās likumsakarības, kā arī kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības pamatnostādnes; 
* pārzina tēlotājmākslas prasmes, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti; 
* pārzina pilsētbūvniecības un teritoriālplānošanas pamatus; 
* pārzina cilvēku un ēku savstarpējās saistības, kā arī izprot vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu; 
* pārzina arhitekta profesijas nozīmi sabiedrības dzīvestelpas veidošanā, kā arī arhitekta darbības sociālos faktorus; 
* pārzina būvkonstrukciju projektēšanas vispārīgos principus; 
* pārzina būvfizikas pamatus un tehnoloģijas, kas nodrošina ēkā komfortablu iekšējo klimatu un aizsargā iekštelpas no ārējā klimata ietekmes; 
* prot projektēt ēkas atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām, ievērojot būvniecības normatīvos aktos definētos ierobežojumus.

Programmas nobeigumā bakalaura grāda pretendenti izstrādā teorētisku pētījumu par izvēlētu tēmu ar praktiskās modelēšanas elementiem, kurā apliecina studiju laikā iegūto iemaņu un prasmju izmantošanas mērķtiecību izvirzītā mērķa sasniegšanai. Bakalaura darbu aizstāv Bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas atklātā sēdē un to novērtē 10 ballu sistēmā.

Nākamās nodarbinātības apraksts
Arhitekta palīgs. Darbs profesijā bez patstāvīgas prakses tiesībām. Bakalaura studiju programma nodrošina izglītības prasības, kas ietvertas LR profesijas standartā 2161 02 „Arhitekta palīgs”.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Iestājpārbaudījums zīmēšanā – ģeometrisku ķermeņu sarežģītas telpiskas kompozīcijas un cilvēka portreta konstruktīvs zīmējums, kā arī ģeometrisku ķermeņu kompozīcijas telpiska grafiska analīze.

Studiju turpināšanas iespējas
Absolventiem ir iespējas turpināt studijas profesionālajā studiju programmā „Arhitektūra” vai citās augstāka līmeņa studiju programmās.

Apjoms kredītpunktos
140.0

Studiju ilgums gados
Pilna laika studijām - 3,5

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā

Iegūtās kvalifikācijas līmenis
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 6. līmenis

Latviešu