Aktualitātes

6. janvāra laikraksta "Diena" numurā lasāma publikācija par Gunta Boles un Ivara Strautmaņa balvu laureātiem.

06.01.2017

31. janvārī plkst. 18.30 Kaņepes Kultūras centrā notiks pilsētplānotāja Jāņa Ķīnasta lekcija "Promokācija".

Lektors klausītājus mudinās paskatīties apkārt, aplūkot apkārt esošo telpu un padomāt, kas to padara par vietu, kur ir tās vieta un cik daudz tajā īsti ir vietas? Cik daudz šī vieta ir pilna ar to, ko varam saukt par dizainu? Par radītajiem artefaktiem un citām lietām, kuras ienesam realitātē bez mazākās sajēgas par to virzieniem un ietekmēm, kas laikā un telpā kļūst autonomas, no mums neatkarīgas, bet vēl arvien mūsu radītas un izraisītas.

Viņaprāt,  runājot par vietu un dizainu, ir svarīgi atcerēties arī ģeogrāfiju un filozofiju. Par to arī būs lekcija.

Ieeja lekcijā pret ziedojumiem Kaņepes Kultūras centram.

Sīkāka info

 

05.01.2017

Līdz 20. janvārim ir iespēja pieteikties dalībai  interaktīvā foto projektā „Mana Maskavas forštate”.

Projektu organizē biedrība „Rīgas Spīķeri”, bet līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programma. No visiem iesūtītajiem pieteikumiem dalībai projektā tiks izvēlēti 50 dalībnieki, kuri izmantojot vienreiz lietojamos fotoaparātus būs aicināti iemūžināt bildēs savu redzējumu par Maskavas forštati. Pieteikties dalībai iespējams līdz 20. janvārim.

Projekta nolikums 

Aizpildīta pieteikuma anketa jānosūta uz e-pastu: spikeri@spikeri.lv. To var aizpildīt arī elektroniskajā vietnē vai iesniegt klātienē Spīķeros, Maskavas ielā 6, 2.stāvā.

Dalība projektā ir bez maksas.

05.01.2017

22. decembrī RTU 25. reizi tika pasniegta RTU Goda doktora un Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmes kavaliera Gunta Boles balva – to saņēma Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (APF) students Reinis Pakulis un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) studente Krista Kapūna. Vienlaikus ar G. Boles balvu tika pasniegta arī profesora Ivara Strautmaņa prēmija, un tā šogad piešķirta APF studentei Sintijai Altenburgai.

Foto: LETA. Attēlā no kreisās: Krista Kapūna, Reinis Pakulis un Sintija Altenburga.

Fotogalerija

Latviešu izcelsmes ASV dzīvojošā būvinženiera G. Boles balvu laureātiem pasniedza G. Boles balvas pārstāvis Latvijā arhitekts Juris Skalbergs. Balvas pasniegšanas ceremonijā klātesošos uzrunāja RTU studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis, APF un BIF fakultāšu vadība, piedalījās G. Boles balvas un I. Strautmaņa prēmijas iepriekšējo gadu laureāti. Svinīgo pasākumu APF ievadīja mecenātu goda galerijas atklāšana.

Gunta Boles balvu – 3000 ASV dolārus – piešķir reizi gadā vienam/-ai RTU APF un vienam/-ai BIF studentam/-ei, izvērtējot viņu sekmes, profesionālo aktivitāti ārpus studiju programmas apguves un izstrādāto studiju darbu profesionālo kvalitāti. Lēmumu par balvas piešķiršanu pieņem žūrija, kuras sastāvā ir abu fakultāšu mācībspēki, profesionālo savienību pārstāvji un J. Skalbergs. G. Boles balvas ieguvējiem šī balva ir ne tikai liels pagodinājums, bet arī motivācija turpināt profesionāli pilnveidoties un sasniegt arvien augstākus mērķus.

APF diplomandei S. Altenburgai profesora I. Strautmaņa prēmija piešķirta par diplomprojektu «Jaunpils ūdensdzirnavu revitalizācija».

Profesora I. Strautmaņa Latvijas reģionālās arhitektūras prēmija – 1200 eiro – kopš 2013. gada tiek piešķirta reizi gadā vienam APF diplomandam. Prēmijas mērķis ir veicināt kopējo harmoniju Latvijas pilsētu un lauku vides attīstībā un mudināt topošos arhitektus vairāk domāt par piedāvāto paņēmienu klāstu gan plānojumu, gan arhitektūras formālo risinājumu veidošanā Latvijas pilsētu un lauku vides attīstībai.

APF dekāns profesors Uģis Bratuškins atzina, ka ir gandarīts gan par to, ka arhitektūras un būvniecības nozares izglītības atbalstītāju rindas kļūst arvien kuplākas, gan to, ka studējošie, kas šo atbalstu saņem, uzrāda ne tikai augstvērtīgus studiju rezultātus, bet arī sekmīgi pierāda savu varēšanu profesionālajā dzīvē.

Apsveicam latviešu izcelsmes ASV dzīvojošā būvinženiera Gunta Boles balvas un APF profesora Ivara Strautmaņa prēmijas laureātus!

23.12.2016

Līdz 30. janvārim ir iespēja pieteikties uz Ungārijas fonda Tempus Public Foundation  Ungārijas valsts stipendijām studijām vai pētniecības darbam Ungārijas augstskolās.

2017./2018. akadēmiskajā gadā stipendijas piešķirs:

Īslaicīgām studijām

  • bakalaura līmeņa vai maģistrantūras līmeņa studijām; 

Kandidātam ir jābūt studentam Latvijas augstskolā un pabeigušam vismaz divus studiju semestrus attiecīgajā studiju programmā. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 3–10 mēneši.

  • doktora līmeņa studijām. 

Kandidātam jābūt doktorantūras studentam Latvijas augstskolā. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 1–10 mēneši. Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

Pilna laika bakalaura, maģistra vai doktora studijām, iegūstot akadēmisko grādu

Pretendentam ir jānokārto iestājeksāmeni Ungārijas augstskolā. Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

Pēcmaģistrantūras un pēcdoktorantūras pētniecībai (īsākais laiks – 3 dienas, garākais – 10 mēneši).

Latvijas kandidātiem nepieciešama Valsts izglītības attīstības aģentūras nominācijas vēstule.

Iesniedzamo dokumentu saraksts un papildu informācija 

Pieteikšanās kārtība:

Jāpiesakās tikai tiešsaistē. Uzsākot pieteikšanos, ir jāieskenē visi prasītie dokumenti, jo tie būs jāpievieno iesniegumam. Norādījumi par pieteikšanos  Online Application Guide.

Pilns dokumentu komplekts papīra formā līdz 1. martam jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050 (tālr. 67814331; e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv). Aģentūra dokumentus izskatīs un, ja kandidāts atbildīs visām stipendijas piedāvātāju prasībām, nosūtīs Ungārijas fondam Tempus Public Foundation nominācijas vēstuli.

Pieteikšanās Ungārijas valsts stipendijām dalībai ungāru valodas vasaras skolās tiks izsludināta 2017.gada janvārī.

Kontaktpersona Ungārijas fondā Tempus Public Foundation: Ms Eszter Judit Ács; e-pasts: eszter.acs@tpf.hu 

13.12.2016

Līdz janvāra vidum RTU Dizaina centra ātrijā skatāmi 11 tematisko plānojumu projekti, kas būs pamats jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam risinājumiem.

Tematiskajos plānojumos tiek risināti ar atsevišķu nozaru attīstību saistītie teritorijas plānošanas jautājumi: Mājokļu attīstības tematiskais plānojums, Transporta attīstības tematiskais plānojums, Valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums, Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju tematiskais plānojums, Rīgas brīvostas tematiskais plānojums, Ūdens teritoriju un krastmalu tematiskais plānojums, Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskais plānojums, Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju tematiskais plānojums, Ainavu tematiskais plānojums, Meliorācijas attīstības tematiskais plānojums, kā arī Aizsargjoslu un aprobežojumu tematiskais plānojums.

Tematiski plānojumi sagatavoti, ņemot vērā veiktās izpētes, darba grupu, kā arī sabiedrības pārstāvju priekšlikumus, kas izskanējuši dažādos sabiedrības līdzdalības pasākumos, piemēram, apkaimju iedzīvotāju aptaujās, sanāksmēs, diskusijās  u. c.

Ikviens interesents ir aicināts iesniegt savus priekšlikumus, ierosinājumus un komentārus par 11 tematisko plānojumu projektiem un jauno Rīgas teritorijas plānojumu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam elektroniski pad@riga.lv vai klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 vai visos Rīgas domes Klientu apkalpošanas centros līdz 2016. gada 30. decembrim.

 Priekšlikumi tematiskajiem plānojumiem tiks apkopoti un izvērtēti, lai pilnveidotu tematisko plānojumu redakcijas. Pirms tematisko plānojumu apstiprināšanas Rīgas domē sabiedrība tiks iepazīstināta ar to gala redakcijām. Pēc tematisko plānojumu apstiprināšanas, turpināsies darbs pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes, kuru paredzēts apstiprināt 2018. gadā.

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes process tika uzsākts 2012.gadā. Līdz šim veiktas dažādas izpētes, kas nepieciešamas gan izejas datu iegūšanai un esošās situācijas apzināšanai, gan arī prognozēm un plānoto risinājumu pamatojumam, piemēram, par uzņēmējdarbībai nepieciešamām teritorijām, auto novietņu attīstību u.c. Tāpat īstenoti dažādi sabiedrības informēšanas un līdzdalības pasākumi, piemēram, apkaimes iedzīvotāju aptaujas, sanāksmes, diskusijas u.c.

Rīgas teritorijas plānojums ir Rīgas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kur noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojums tiek izdots ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, kas nozīmē, ka tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai. 

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, Rīgas dome ir izstrādājusi divus galvaspilsētas teritorijas plānojumus 1995.–2005. gadam un 2006.–2018. gadam. Pašlaik ir spēkā Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

 

12.12.2016

19., 20. un 21. decembrī no plkst. 9.00 RTU APF, Ķīpsalas ielā 6-116, notiks diplomprojektu aizstāvēšana.

Diplomprojektus aizstāvēs 29 arhitekta profesionālās studiju programmas studenti. Iepazīstināšanai ar katru projektu atvēlētais laiks ir 15 minūtes.

Atšķirībā no citiem gadiem šogad diplomprojektu tēmas ir iedalītas trīs tematiskās grupās. Pirmajā dienā studenti iepazīstinās valsts pārbaudes komisiju un klausītājus ar revitalizācijas projektiem. Otrā diena būs veltīta jaunbūvēm, trešā – dažādu teritoriju attīstībai.

19. decembrī

REVITALIZĀCIJA

 

Vārds, uzvārds

Tēma

Vadītājs

 

1.

Sintija Altenburga

Jaunpils ūdensdzirnavu revitalizācija

Prakt. doc. E. Bērziņš

2.

Krista Kranciņa

Popes muižas attīstības vīzija

Prakt. doc. A. Lapiņš

3.

Natālija Pavlova

 

Bišumuižas revitalizācija

Prof. J. Krastiņš

4.

Aija Bēliņa

Gastronomijas skola un viesnīca Pāvilostas novadā

Prof. S. Treija

5.

Madara Pildava

Aizputes dzirnavu dīķa teritorijas atjaunošana

Doc. I. Dirveiks

6.

Artūrs Šteinbergs

 

Rehabilitācijas centrs Kaucmindē

Prof. J. Krastiņš

7.

Marija Dembo

Jaunliepājas alus darītavas teritorijas attīstība

Lekt. D .Kalvāne

8.

Kārlis Graudiņš

 

«Kimmel» alus darītavas teritorijas revitalizācija Rīgas vēsturiskajā centrā

Arhitekte

I. Rukmane-Poča

9.

Nataļja Štokolova

Rīgas cirks

Prof. J. Krastiņš

 

20. decembrī

JAUNBŪVES

 

Vārds, uzvārds

Tēma

Vadītājs

 

1.

Kristīne Obodova

Rīgas sepulkrālās kultūras muzejs

Lekt. S. Levāne

2.

Dāvis Markus

Ķemeru dabas izglītības centrs
 

Prakt. doc. A. Vītols

 

3.

Reinis Pakulis

Smiltenes pilsētas bibliotēka

 

Prakt. doc. G. Grabovskis

   4.

Anete Līce

 

Slokas Dabas skola

Prof. S. Treija

5.

Antra Klestrova

Vides izglītības  centrs Kuldīgā

Prakt.doc. A. Lapiņš

6.

Jeļena Kovaļčuka

Dziedinošā arhitektūra RPNC ambulatorajā centrā Sarkandaugavā

Prof. S. Treija

     7.

Nils Remess

 

Mošejas jaunbūve Abū Dabī

Prof. S. Treija

8.

Andrejs Porains

Multifunkcionāla ēka Rīgas ziemeļu vārtos

Prakt. doc. E. Bērziņš

9.

Amanda Vilimane

Daudzfunkcionāls bērnu un jauniešu centrs Jēkabpilī

Lekt. A. Antenišķe

10.

Undīne Linde

 

Bērnu rehabilitācijas, terapiju un aprūpes centrs  Grobiņā

Prakt. doc. A.Lapiņš

 

21. decembrī

TERITORIJAS ATTĪSTĪBA

 

Vārds, uzvārds

Tēma

Vadītājs

 

1.

Elīna Skudra

Ūdens tūrisma attīstība Daugavas krastos

Prakt. doc. M. Švēde

2.

Jānis Pomerancevs

Eko osta Lucavsalā

Prakt. doc. E. Bērziņš

3.

Kristiāns Beķeris

Kaugurciema piekrastes attīstības koncepcija

Prakt. doc. E. Bērziņš

4.

Jelena Šopiak

 

Liepājas fortu revitalizācija

Prakt. doc. E. Bērziņš

5.

Betija Balode

 

Papes ostas attīstība

Lekt. S. Levāne

6.

Agate Kukule

 

Lielupes ūdensmalas revitalizācija un airēšanas komplekss Majoros

Prakt. doc. E. Bērziņš

7.

Artūrs Lizanders

 

Aktīvās atpūtas centrs Rīgā
 

Lekt. A. Antenišķe

8.

Vadims Lando

Jahtklubs Sužos

 

Prof. U. Bratuškins

9.

Frenks Krists Maršāns

Dzīvojamā apbūve Mārupē
 

Lekt. A. Antenišķe

10.

Evelīna Čipuštanova

Loču kanāla ūdensmalas attīstība un jahtu kluba komplekss Bolderājā

Prakt. doc. E. Bērziņš

Studentu veikumu vērtēs Arhitektu valsts pārbaudes komisija: APF dekāns profesors Uģis Bratuškins, APF docents Edgars Bondars, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes docents Juris Biršs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Aija Ziemeļniece, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas priekšsēdētājs Juris Dambis, Latvijas Arhitektu savienības valdes priekšsēdētājs arhitekts Juris Poga arhitekta Visvalža Sarmas vadībā.

Iepazīties ar diplomprojektiem un atbalstīt topošos arhitektus aicināts ikviens interesents.

11.12.2016

14. decembrī plkst. 19 Koka arhitektūras centrā „Kalnciema kvartāls” arhitekts Pēteris Blūms stāstīs par Tomskas unikālo koka arhitektūru un vidi no arhitekta - restauratora viedokļa. 


Iespējams, ka Tomskas 19. - 20. gs. sākuma koka arhitektūra ir viens no unikālākajiem šīs būvmākslas ansambļiem pasaulē - ēku stils, materiāli, detalizācija, amatnieciskā kultūra un liktenis mūsdienu vērotājam ir zināms kultūršoks.

Arhitekts un restaurators Pēteris Blūms ir kultūras mantojuma saglabāšanas fonda „LATVIA NOSTRA” dibinātājs un Trīs zvaigžņu ordeņa virsnieks. Arhitekts ir Rīgas Vēsturiskā centra Saglabāšanas un attīstības plāna izstrādes līdzautors un bijis ilggadējs Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas galvenais eksperts. Kā arhitekts - restaurators piedalījies Rīgas pils interjera atjaunošanas procesā, Livonijas ordeņa pils Ventspilī 2. stāva rekonstrukcijas un restaurācijas projektā, veicis izpēti un sniedzis restaurācijas konsultācijas Daugavpils cietokšņa kompleksā, kā arī piedalījies daudzos citos kultūrvēsturiski nozīmīgos restaurācijas projektos Latvijā.

Ieejas maksa 5 EUR. Biļetes iegādājamas: www.bilesuparadize.lv.
Norises vieta: Koka arhitektūras centrs "Kalnciema kvartāls", Melnsila iela 10B, Rīga.
Lekcijas organizētājs: Nodibinājums „Koka Arhitektūras fonds”.
Pasākums notiek ar Rīgas domes atbalstu.

07.12.2016

12. decembrī RTU Dizaina centrā, Ķīpsalas ielā 6, no plkst. 10 notiks starptautiska zinātniskās pētniecības rezultātu komercializācijai veltīta konference «How to? commercialize».

Eksperti no septiņām valstīm klausītājus iepazīstinās ar dažādiem komercializācijas aspektiem.

Zinātniskās pētniecības rezultātu komercializācija nenozīmē tikai tehnoloģiju pārnesi no universitāšu laboratorijām uz komerciālo vidi. Tā ietekmē arī ekonomisko izaugsmi, uzņēmumu konkurētspēju un rada vidi, kur inovācijas var attīstīties, piedāvājot viedus un ilgtspējīgus risinājumus sabiedrības izaugsmei. Konferenci rīko RTU Dizaina fabrika sadarbībā ar «Climate KIC», un tā pulcēs daudzveidīga profesionālā profila ekspertus no ASV, Meksikas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Zviedrijas un Latvijas, kuri iepazīstinās ar jaunām un efektīvām pieejām komercializācijas procesam.

Konferences moderatoru vidū ir Agnis Stibe, sociālais inženieris prestižā ASV studiju un pētniecības iestādē – Masačūsetas Tehnoloģiju institūta laboratorijā MIT Media Lab. Viņš konferences dalībniekus iepazīstinās ar MIT Media Lab darbību – tā palīdz uzņēmējiem risināt jautājumus, kas saistīti ar dažādiem inovāciju aspektiem. Šīs iestādes gada budžets ir 60 milj. ASV dolāru, un tajā darbojas 26 pētnieku grupas, īstenojot vairāk nekā 400 projektu, kas saistīti ar plašu jomu spektru – sākot no viedajām protēzēm, radošās datorikas bērniem, līdz pat nākotnes pilsētu plānošanai.  

Stenfordas Universitātes profesors Burton Lee, kurš konferences dalībniekus uzrunās ar interneta tiešraides starpniecību, pievērsīsies dizaina un zinātnes pretnostatījumam un «tēlainās domāšanas» koncepta attīstīšanai izglītībā, pētniecībā, inovācijā un industrijā. Viņš ir tehnoloģiju, finanšu, inovāciju, uzņēmējdarbības un dizaina industrijas profesionālis ar vairāk nekā 15 gadu uzņēmējdarbības, augstākās un tehniskās vadības pieredzi vadošās pētniecības universitātēs.

«CEO of PRODAVANT» līdzdibinātājs Damian Amaya no Meksikas stāstīs par adaptīvu pieeju reģionāla līmeņa tehnoloģiju pārneses modeļa izveidē, kas balstīta uz dažādu datu apkopošanu un pieņēmumu monitorēšanu.

Dalība konferencē ir bez maksas, bet iepriekš lūgums reģistrēties, aizpildot pieteikuma anketu.

Konferences programma.

 

07.12.2016

Klajā laists jaunākais RTU žurnāla «Jaunais Inženieris» numurs.

Žurnālā RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra vadošā pētniece Kristīne Šalma-Ancāne stāsta par savu pētījumu, kas palīdzēs ar osteopozori sirgstošajiem, nosauc Latvijas zinātnieku, kurš būtu pelnījis Nobela prēmiju, un ieteic izmaiņas Latvijas izglītības modelim. 

Ieskatu RTU Dizaina fabrikas ikdienā un tajā, kā rodas inovācijas, atklāj tās vadītājs Guntis Kuļikovskis. 

Lasītājs iepazīs RTU maģistru Ēriku Zaharanu, kura maģistra darbs šogad konkursā atzīts par labāko. Ēriks atklāj, kas viņu motivē darbam un kāpēc viņš skrienot klausās zinātniskās fantastikas grāmatas.

Īso kursu Latvijas dižaparātu pagātnē stāstā par RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes (ETF) vēsturisko radioaparātu kolekciju sniedz ETF laborants Jānis Jansons.

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes absolvents Kārlis Livkišs stāsta, kāpēc viņš sadarbībā ar Vītolu fondu izveidojis savu stipendiju inženierzinātņu studentam, ko jau divus gadus saņem RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes students Elgars Āboliņš.

Intervijā ar Riodežaneiro olimpisko spēļu dalībnieci peldētāju Aļonu Ribakovu uzzināsit, ko viņa dara pēc spēlēm, kurās laboja Latvijas rekordu, un par ko sapņo.

Rakstu par RTU studentu un mācībspēku hobijiem, kā arī citu informāciju lasiet «Jaunā Inženiera» numurā, kas atrodams fakultātēs, Studentu parlamentā un citās RTU struktūrvienībās vai arī .pdf formātā RTU.lv

Veidosim «Jauno Inženieri» kopā! Redakcija gaida jūsu idejas un ieteikumus! Rakstiet: mara.mikelsone@rtu.lvvai zvaniet pa tālruni 67089312.

Nākamais «Jaunā Inženiera» numurs iznāks 2017. gada martā.

Žurnāla arhīvs.

07.12.2016

Pages