Aktualitātes

Lai pilnveidotu studiju kvalitāti un veicinātu sadarbību ar citām RTU fakultātēm, valsts pārvaldes un pašvaldībām iestādēm, profesionālajām asociācijām un uzņēmējiem, ir veiktas izmaiņas RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē.

Fakultāte ir novērtējusi līdzšinējo darbības efektivitāti un saskaņā ar stratēģiskās attīstības plāniem precizējusi esošo katedru funkcijas, kā arī izveidojusi divas jaunas struktūrvienības.

Arhitektūras un pilsētbūvniecības katedra tiek pārveidota par Arhitektūras projektēšanas katedru, un tās prioritārās atbildības joma būs mūsdienīgas vides veidošanas iemaņu un prasmju izkopšana nākamajiem arhitektiem, kā arī pētnieciskā darbība.

Tiek izveidota Inženierarhitektūras zinātniskā laboratorija, kuras uzdevums būs rūpēties par studentu zināšanām tehniskajās disciplīnās un veicinās viņu izpratni par arhitektūras, strukturālo un inženiertehnoloģisko risinājumu mijiedarbību ēku, būvju un vides iekārtojuma projektēšanā, kā arī ēku iekšējā klimata un akustiskā komforta nodrošināšanas paņēmieniem.

Jaunā Pilsētplānošanas centra pārraudzībā būs sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem un privātpersonām. Centrā tiks veikti ne vien integrēti ar pilsētvides problemātiku saistīti pētījumi, bet arī sniegtas konsultācijas uzņēmumiem un privātpersonām par ilgtspējīgas pilsētvides attīstību.

Turpmāk fakultātes nosaukums būs Arhitektūras fakultāte.

31.03.2017

Lietuvas Republikas Izglītības apmaiņas atbalsta fonds piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Lietuvas augstskolās un dalībai lietuviešu valodas un kultūras vasaras kursos.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš dalībai lietuviešu valodas un kultūras vasaras kursos – 2017. gada 1. aprīlis. Vasaras skolu piedāvājumu un pieteikšanās nosacījumi.

Pieteikšanās studijām un pētniecībai – 2017. gada 1. maijs. Saraksts ar piedāvātajām stipendijām un pieteikšanās nosacījumi. 

Visi pieteikumi iesniedzami tikai on-line sistemā.

Kontaktinformācija:
Education Exchanges Support Foundation
Rožių al. 2 Vilnius, LT-03106,
LITHUANIA
Phone: (+370~5) 250 7492, fax: (+370~5) 249 7137
E-mail: state.scholarships@smpf.lt 

23.03.2017

Atzīmējot Erasmus+ 30. gadadienu, Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi stāstu konkursu, kurā aicināts piedalīties ikviens, kurš pēdējo 30 gadu laikā izmantojis programmas iespējas – studējis, praktizējies, piedalījies mācībās vai veicis jebkādas citas aktivitātes, saņemot finansējumu no Erasmus.

Kā piedalīties
Līdz 15. aprīlim iesniedz fotogrāfiju vai video ar tekstu apmēram 100 vārdu garumā, kurā apraksti savus personīgos ieguvumus no Erasmus+programmas jubilejas interneta vietnē

Balvas
Līdz iesniegšanas termiņa beigām konkursa organizatori iedvesmojošāko stāstu autoriem piešķirs četrus ceļojuma kuponus 100 eiro vērtībā, savukārt publikas simpātiju balvas saņēmējs iegūs 600 eiro vērtu ceļojuma kuponu.

Konkursa dalībnieki aicināti publicēt savus stāstus arī sociālajos tīklos, lietojot mirkļbirku #ErasmusPlusLV.

22.03.2017

No šodienas līdz aprīļa sākumam RTU Dizaina centra ātrijā skatāma Rīgas pilsētas arhitekta biroja ceļojošā fotoizstāde.

Izstādē iekļauti fotoattēli ar 2016. gada balvai Rīgas arhitektūrā nominētajiem objektiem, kā arī laika posmā no 2006. līdz 2016. gadam gada balvu Rīgas arhitektūrā saņēmušo objektu fotogrāfijas un apraksti.

 

15.03.2017

Līdz 24. aprīlim ikviens var iesniegt savu pieteikumu dalībai šā gada Reinholda Šmēlinga konferencē ar referātu, kas sasaucas ar tēmu “Kā veidot veiksmīgu pilsētu: Arhitektūra un pilsētplānošana zināšanu ekonomikā”.

Konferenci organizē Rīgas pilsētas arhitekta birojs.

Šogad R. Šmēlinga konferences uzmanības centrā ir temats: Kā veidot arhitektūru un pilsētvidi veiksmīgai zināšanu ekonomikas attīstībai. Konferences gaitā jautāsim, kādi arhitektoniskie, telpiskie un pārvaldības aspekti sekmē Baltijas jūras reģiona (Stokholma, Helsinki, Tallina, Kauņa uc) pilsētu konkurētspēju, uzlabo pilsētvidi tās iedzīvotājiem un kādas jaunas pieejas būtu identificējamas un integrējamas esošajā plānošanas un pārvaldības praksē.

Paralēli BJR teritoriālajam kontekstam, konferencē īpaša uzmanība tiks pievērsta arhitektoniskajai videi Pārdaugavā (Rīga) jeb t.s. Rīgas pilsētas kreisajam krastam. Līdztekus unikālai publiskās ārtelpas un pilsētvides tipoloģijai, līdzīgi kā citās BJR un Eiropas pilsētās, Pārdaugavā pēdējos gados norisinājusies starptautiski nozīmīga, koncentrēta zināšanu infrastruktūras izveide –lielākie nacionālie akadēmiskie centri un pilsētiņas (RTU, LU, RSU, RISEBA, Turiba), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), dinamiska uzņēmējdarbības vide (Swedbank, Mūkusalas biznesa centrs) kā arī starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūra (Rail Baltic, Lidosta Rīga). Šeit arī attīstības potenciāls – ūdensmalas, kultūrvēsture un zaļā struktūra, neizmantotas teritorijas un īpašumi, nepietiekamība sabiedriskā transporta, gājēju un velokustības jomās. Ņemot vērā zināšanu un inovāciju lomu pilsētas ekonomikā, uzsvars šādās teritorijās mainās no zināšanu radīšanas uz inovatīvas ekosistēmas radīšanu—aktīvu sadarbību ar uzņēmējiem un sabiedrību, humāniem mobilitātes risinājumiem kā arī pievilcīgas dzīves vides radīšanu.

Lai sekmētu tālredzīgu šī potenciāla izmantošanu un plānotu ilgtspējīgu pilsētvidi, konference vēlas pamudināt līdzšinējo vēsturisko un tematisko Pārdaugavas vīziju izvērtēšanu kā arī sekmētu daudzpusīgu, publisku diskusiju jaunu redzējumu tapšanā. Šim nolūkam konference pulcēs un aptvers nevien arhitektus, plānotājus un publiskā sektora pārstāvjus, bet arī dažādas BJR zināšanu teritoriju attīstībā iesaistītās puses un kompetences jomas, kuru līdzdalība un loma pārmaiņu virzībā ir noteicoša.

Šogad, konference tiks veidota sadarbība ar projektu “Live Baltic Campus”, kuru īsteno Latvijas Universitāte un Rīgas plānošanas reģions. Šī projekta mērķis ir veicināt BJR pilsētu konkurētspēju, sekmēt pilsētas dzīves vides uzlabošanu un inovatīvas pieejas ienešanu pilsētplānošanā, izmantojot dizaina domāšanas metodes.

Šmēlinga konferencei aicinām iesniegt referātus, tēzes un labos piemērus par šādiem tematiem:

Pilsētbūvniecisko attīstības projektu īstenošanas procesa analīze;
Mūsdienu Rīgas un citu pilsētu pilsētbūvniecisko projektu attīstības vēsture;
Vietējas kopienas loma, iespējas un tiesības ietekmēt pilsētbūvnieciskus attīstības projektus;
Pilsētvides dzīvojamības (liveability) pētniecība un pētījumu rezultātu izmantošana plānošanā un projektēšanā;
Zināšanu ekonomika pilsētvidē:

o Mūsdienu tendences un labā prakse mūsdienu zināšanu ekonomikas arhitektūrā;

o Zināšanu ekonomika un zināšanu teritorijas kā pilsētas attīstības dzinējspēks; 

o Pilsētbūvnieciskās un arhitektoniskās tipololģijas: No modernisma līdz tīklveida struktūrām;

Zināšanu ekonomika un publiskā infrastruktūra.

o Akadēmiskās pilsētas un to integrācija pilsētvidē: Baltijas konteksts

o Sinerģija un optimizācija: Zināšanu ekonomikas centri un tīkli

o Zināšanu vietas: Uzņēmējdarbības centri un jaunu nodarbinātības formu arhitektūra un plānošana

No zināšanu telpas uz zināšanu vietu

o  Dzīvojamība, dabas resursu reurbanizācija un publiskā ārtelpa

o Pārvietošanās: Sliežu transports un Integrēta mobilitāte tuvējā Pārdaugavā 

Pārvaldība

o Pilsētas ekonomikas vektori: Jauni pārvaldības un sadarbības modeļi  (New forms of governance and stakeholder Management)

o Apkaime, iedzīvotāju loma un lietotāju iesaiste: Lietotāju radīts pilsētvides dizains un koprades modeļi.

Referāta nosaukuma un kopsavilkuma (līdz 2 lpp.) iesniegt nosūtot to uz e-pasta adresi rpab@riga.lv . 

Konferences organizatori patur tiesības atlasīt atbilstošākos tēmu un kopsavilkumu autorus, kā arī referātu skaitu prezentācijai konferencē, to priekšlasījuma laiku, ilgumu un veidu.

Jautājumi adresējami projekta vadītājam Aleksandram Feļtinam (e-pasts: aleksandrs.feltins@riga.lv ; tel. +371 67848034)

15.03.2017

Igaunijas Republikas fonds Archimedes piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Igaunijas augstskolās, kā arī dalībai igauņu valodas un kultūras kursos.

2017./2018. akadēmiskajā gadā iespējams iegūt šādas stipendijas:

 • stipendijas augstākās izglītības 1. līmeņa studijām, kas saistītas ar igauņu valodu un kultūru;
 • stipendijas maģistra un doktora studijām (gan apmaiņas studijām, gan studijām grāda iegūšanai);
 • stipendijas dalībai igauņu valodas un kultūras vasaras un ziemas kursos;
 • stipendijas augstskolu mācībspēkiem un pētniekiem.

Informācija par stipendiju piešķiršanas nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem.

Pieteikumus stipendijai var iesniegt no 2017. gada 1. aprīļa līdz 1. maijam.

Stipendijai jāpiesakās elektroniski.

Kontaktpersona fondā Archimedes, Augstkās izglītības nodaļā:
Triinu Lillepalu
E-pasts: triinu.lillepalu@archimedes.ee 
Tālr.: 3726268900

13.03.2017

Aicinām piedalīties RTU APF studentu zinātniskajā konferencē, kas notiks 28. aprīlī no plkst. 13 līdz 16 Ķīpsalas ielā 6.

Ziņojumiem var izmantot gan studiju ietvaros izstrādātos darbus, gan patstāvīgus pētījumus.

Pieteikuma (tēžu) iesniegšanas termiņš – 24.03.2017, aizpildot pieteikuma veidlapu. Tēzes un zinātniskā vadītāja apliecinājums jāiesniedz drukātā veidā 415. telpā, elektroniskā kopija jāsūta uz e-pastu: Sandra.Treija@rtu.lv

Jau tradicionāli konferences labākā referāta autoram tiks pasniegta Jāņa Alkšņa balva.

 

 

10.03.2017

Rīgas Pilsētas arhitekta birojs un pilsētvides producentu apvienība „Mantra” aicina gidus un citus interesentus apmeklēt seminārus par Rīgas publiskajām un dabas telpām.
 
Tēmas:
15. marts 18:00 „Rīgas laukumi un skvēri” 
22. marts 18:00 „Ceļojums Rīgas ūdeņu vēsturē un attīstībā” 
29. marts 18:30 „Ieskats Rīgas dārzu un parku vēsturiskajā ainavā” 
 
Semināri notiek: trešdienās Latvijas Arhitektu savienībā Torņa ielā 11
Ilgums: līdz divām stundām
Ieeja bez maksas
Pieteikties var šeit.
Pieteikšanās: līdz 12. martam. Vietu skaits ierobežots!

07.03.2017

Beļģijas franču kopiena piedāvā Latvijas augstskolu studentiem trīs stipendijas dalībai franču valodas vasaras kursos, kas notiks no 15. jūlija līdz 4. augustam Briseles Brīvajā universitātē. 

Vairāk informācijas: ?d=Lettonie.pdf

Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Aizpildīta iesnieguma veidlapa: ?d=Formulaire_t_2017.doc
 2. Curriculum Vitae un motivācijas vēstule.
 3. Bakalaura vai maģistra diploma un tā pielikuma kopijas (apstiprināt nevajag). Ja diploms vēl nav saņemts, jāiesniedz augstskolas izsniegts atzīmju izraksts.

Dokumentiem jābūt angļu vai franču valodā. Ja CV un motivācijas vēstule ir franču valodā, tad nepieciešams tos iesniegt arī latviešu valodā paša studenta tulkojumā.

Pieteikšanās termiņš ir 2017. gada 27. marts.

Dokumenti divos eksemplāros jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050. Vairāk informācijas pa tālruni: 67814331 vai e-pastu: aija.jakovica@viaa.gov.lv

Ja aģentūra saņems vairāk iesniegumu nekā piedāvāto stipendiju skaits, tiks rīkotas pārrunas ar stipendiju kandidātiem. Par pārrunu laiku  kandidāti tiks informēti atsevišķi e-vēstulē vai pa telefonu.

Stipendijas tiek piedāvātas, pamatojoties uz Sadarbības līguma, kas noslēgts starp Latvijas Republikas valdību, no vienas puses, un Valonijas-Briseles federācijas un Valonijas valdību, no otras puses, darba programmu 2014.–2016. gadam, kas ir spēkā līdz jaunas programmas parakstīšanai.

22.02.2017

Interesenti līdz 20. martam var pieteikties Korejas Republikas valdības stipendijām, lai studētu maģistra vai doktora studiju programmās vai veiktu pētniecības darbu Korejas Republikā.

Pirms iesnieguma stipendijas saņemšanai sagatavošanas aicinām iepazīties ar stipendiju programmas vadlīnijām. Nepilnīgi iesniegumi vai tie, kas tiks saņemti pēc 20.marta (arī tie, kas sūtīti pa pastu), netiks izskatīti.

Aizpildīta iesnieguma veidlapa kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedzama klātienē, ierodoties Korejas Republikas vēstniecībā Rīgā, Jura Alunāna ielā 2, Rīgā, LV-1010 vai arī nosūtot iesnieguma veidlapu kopā ar dokumentiem uz šo adresi pa pastu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iesakām caurskatīt dokumentu, kurā apkopotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja tajā nav sniegta atbilde uz Jūs interesējošo jautājumu, aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: koremb.lv@gmail.com.

Visu nepieciešamo meklējiet šeit:

  • Korejas valdības stipendiju programmas vadlīnijas: ?d=2017_KGSP_G_Application_FAQs_ENGLISH_KOREAN_.pdf (EN);
  • Iesniedzamo dokumentu veidlapas: ?d=2017_KGSP_G_Application_Forms.docx (EN);
  • Biežāk uzdotie jautājumi: ?d=2017_KGSP_G_Application_FAQs_ENGLISH_KOREAN_.pdf (EN);
  • www.studyinkorea.go.kr
22.02.2017

Pages