Aktualitātes

No šodienas līdz aprīļa sākumam RTU Dizaina centra ātrijā skatāma Rīgas pilsētas arhitekta biroja ceļojošā fotoizstāde.

Izstādē iekļauti fotoattēli ar 2016. gada balvai Rīgas arhitektūrā nominētajiem objektiem, kā arī laika posmā no 2006. līdz 2016. gadam gada balvu Rīgas arhitektūrā saņēmušo objektu fotogrāfijas un apraksti.

 

15.03.2017

Līdz 24. aprīlim ikviens var iesniegt savu pieteikumu dalībai šā gada Reinholda Šmēlinga konferencē ar referātu, kas sasaucas ar tēmu “Kā veidot veiksmīgu pilsētu: Arhitektūra un pilsētplānošana zināšanu ekonomikā”.

Konferenci organizē Rīgas pilsētas arhitekta birojs.

Šogad R. Šmēlinga konferences uzmanības centrā ir temats: Kā veidot arhitektūru un pilsētvidi veiksmīgai zināšanu ekonomikas attīstībai. Konferences gaitā jautāsim, kādi arhitektoniskie, telpiskie un pārvaldības aspekti sekmē Baltijas jūras reģiona (Stokholma, Helsinki, Tallina, Kauņa uc) pilsētu konkurētspēju, uzlabo pilsētvidi tās iedzīvotājiem un kādas jaunas pieejas būtu identificējamas un integrējamas esošajā plānošanas un pārvaldības praksē.

Paralēli BJR teritoriālajam kontekstam, konferencē īpaša uzmanība tiks pievērsta arhitektoniskajai videi Pārdaugavā (Rīga) jeb t.s. Rīgas pilsētas kreisajam krastam. Līdztekus unikālai publiskās ārtelpas un pilsētvides tipoloģijai, līdzīgi kā citās BJR un Eiropas pilsētās, Pārdaugavā pēdējos gados norisinājusies starptautiski nozīmīga, koncentrēta zināšanu infrastruktūras izveide –lielākie nacionālie akadēmiskie centri un pilsētiņas (RTU, LU, RSU, RISEBA, Turiba), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), dinamiska uzņēmējdarbības vide (Swedbank, Mūkusalas biznesa centrs) kā arī starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūra (Rail Baltic, Lidosta Rīga). Šeit arī attīstības potenciāls – ūdensmalas, kultūrvēsture un zaļā struktūra, neizmantotas teritorijas un īpašumi, nepietiekamība sabiedriskā transporta, gājēju un velokustības jomās. Ņemot vērā zināšanu un inovāciju lomu pilsētas ekonomikā, uzsvars šādās teritorijās mainās no zināšanu radīšanas uz inovatīvas ekosistēmas radīšanu—aktīvu sadarbību ar uzņēmējiem un sabiedrību, humāniem mobilitātes risinājumiem kā arī pievilcīgas dzīves vides radīšanu.

Lai sekmētu tālredzīgu šī potenciāla izmantošanu un plānotu ilgtspējīgu pilsētvidi, konference vēlas pamudināt līdzšinējo vēsturisko un tematisko Pārdaugavas vīziju izvērtēšanu kā arī sekmētu daudzpusīgu, publisku diskusiju jaunu redzējumu tapšanā. Šim nolūkam konference pulcēs un aptvers nevien arhitektus, plānotājus un publiskā sektora pārstāvjus, bet arī dažādas BJR zināšanu teritoriju attīstībā iesaistītās puses un kompetences jomas, kuru līdzdalība un loma pārmaiņu virzībā ir noteicoša.

Šogad, konference tiks veidota sadarbība ar projektu “Live Baltic Campus”, kuru īsteno Latvijas Universitāte un Rīgas plānošanas reģions. Šī projekta mērķis ir veicināt BJR pilsētu konkurētspēju, sekmēt pilsētas dzīves vides uzlabošanu un inovatīvas pieejas ienešanu pilsētplānošanā, izmantojot dizaina domāšanas metodes.

Šmēlinga konferencei aicinām iesniegt referātus, tēzes un labos piemērus par šādiem tematiem:

Pilsētbūvniecisko attīstības projektu īstenošanas procesa analīze;
Mūsdienu Rīgas un citu pilsētu pilsētbūvniecisko projektu attīstības vēsture;
Vietējas kopienas loma, iespējas un tiesības ietekmēt pilsētbūvnieciskus attīstības projektus;
Pilsētvides dzīvojamības (liveability) pētniecība un pētījumu rezultātu izmantošana plānošanā un projektēšanā;
Zināšanu ekonomika pilsētvidē:

o Mūsdienu tendences un labā prakse mūsdienu zināšanu ekonomikas arhitektūrā;

o Zināšanu ekonomika un zināšanu teritorijas kā pilsētas attīstības dzinējspēks; 

o Pilsētbūvnieciskās un arhitektoniskās tipololģijas: No modernisma līdz tīklveida struktūrām;

Zināšanu ekonomika un publiskā infrastruktūra.

o Akadēmiskās pilsētas un to integrācija pilsētvidē: Baltijas konteksts

o Sinerģija un optimizācija: Zināšanu ekonomikas centri un tīkli

o Zināšanu vietas: Uzņēmējdarbības centri un jaunu nodarbinātības formu arhitektūra un plānošana

No zināšanu telpas uz zināšanu vietu

o  Dzīvojamība, dabas resursu reurbanizācija un publiskā ārtelpa

o Pārvietošanās: Sliežu transports un Integrēta mobilitāte tuvējā Pārdaugavā 

Pārvaldība

o Pilsētas ekonomikas vektori: Jauni pārvaldības un sadarbības modeļi  (New forms of governance and stakeholder Management)

o Apkaime, iedzīvotāju loma un lietotāju iesaiste: Lietotāju radīts pilsētvides dizains un koprades modeļi.

Referāta nosaukuma un kopsavilkuma (līdz 2 lpp.) iesniegt nosūtot to uz e-pasta adresi rpab@riga.lv . 

Konferences organizatori patur tiesības atlasīt atbilstošākos tēmu un kopsavilkumu autorus, kā arī referātu skaitu prezentācijai konferencē, to priekšlasījuma laiku, ilgumu un veidu.

Jautājumi adresējami projekta vadītājam Aleksandram Feļtinam (e-pasts: aleksandrs.feltins@riga.lv ; tel. +371 67848034)

15.03.2017

Igaunijas Republikas fonds Archimedes piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Igaunijas augstskolās, kā arī dalībai igauņu valodas un kultūras kursos.

2017./2018. akadēmiskajā gadā iespējams iegūt šādas stipendijas:

 • stipendijas augstākās izglītības 1. līmeņa studijām, kas saistītas ar igauņu valodu un kultūru;
 • stipendijas maģistra un doktora studijām (gan apmaiņas studijām, gan studijām grāda iegūšanai);
 • stipendijas dalībai igauņu valodas un kultūras vasaras un ziemas kursos;
 • stipendijas augstskolu mācībspēkiem un pētniekiem.

Informācija par stipendiju piešķiršanas nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem.

Pieteikumus stipendijai var iesniegt no 2017. gada 1. aprīļa līdz 1. maijam.

Stipendijai jāpiesakās elektroniski.

Kontaktpersona fondā Archimedes, Augstkās izglītības nodaļā:
Triinu Lillepalu
E-pasts: triinu.lillepalu@archimedes.ee 
Tālr.: 3726268900

13.03.2017

Aicinām piedalīties RTU APF studentu zinātniskajā konferencē, kas notiks 28. aprīlī no plkst. 13 līdz 16 Ķīpsalas ielā 6.

Ziņojumiem var izmantot gan studiju ietvaros izstrādātos darbus, gan patstāvīgus pētījumus.

Pieteikuma (tēžu) iesniegšanas termiņš – 24.03.2017, aizpildot pieteikuma veidlapu. Tēzes un zinātniskā vadītāja apliecinājums jāiesniedz drukātā veidā 415. telpā, elektroniskā kopija jāsūta uz e-pastu: Sandra.Treija@rtu.lv

Jau tradicionāli konferences labākā referāta autoram tiks pasniegta Jāņa Alkšņa balva.

 

 

10.03.2017

Rīgas Pilsētas arhitekta birojs un pilsētvides producentu apvienība „Mantra” aicina gidus un citus interesentus apmeklēt seminārus par Rīgas publiskajām un dabas telpām.
 
Tēmas:
15. marts 18:00 „Rīgas laukumi un skvēri” 
22. marts 18:00 „Ceļojums Rīgas ūdeņu vēsturē un attīstībā” 
29. marts 18:30 „Ieskats Rīgas dārzu un parku vēsturiskajā ainavā” 
 
Semināri notiek: trešdienās Latvijas Arhitektu savienībā Torņa ielā 11
Ilgums: līdz divām stundām
Ieeja bez maksas
Pieteikties var šeit.
Pieteikšanās: līdz 12. martam. Vietu skaits ierobežots!

07.03.2017

Beļģijas franču kopiena piedāvā Latvijas augstskolu studentiem trīs stipendijas dalībai franču valodas vasaras kursos, kas notiks no 15. jūlija līdz 4. augustam Briseles Brīvajā universitātē. 

Vairāk informācijas: ?d=Lettonie.pdf

Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Aizpildīta iesnieguma veidlapa: ?d=Formulaire_t_2017.doc
 2. Curriculum Vitae un motivācijas vēstule.
 3. Bakalaura vai maģistra diploma un tā pielikuma kopijas (apstiprināt nevajag). Ja diploms vēl nav saņemts, jāiesniedz augstskolas izsniegts atzīmju izraksts.

Dokumentiem jābūt angļu vai franču valodā. Ja CV un motivācijas vēstule ir franču valodā, tad nepieciešams tos iesniegt arī latviešu valodā paša studenta tulkojumā.

Pieteikšanās termiņš ir 2017. gada 27. marts.

Dokumenti divos eksemplāros jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050. Vairāk informācijas pa tālruni: 67814331 vai e-pastu: aija.jakovica@viaa.gov.lv

Ja aģentūra saņems vairāk iesniegumu nekā piedāvāto stipendiju skaits, tiks rīkotas pārrunas ar stipendiju kandidātiem. Par pārrunu laiku  kandidāti tiks informēti atsevišķi e-vēstulē vai pa telefonu.

Stipendijas tiek piedāvātas, pamatojoties uz Sadarbības līguma, kas noslēgts starp Latvijas Republikas valdību, no vienas puses, un Valonijas-Briseles federācijas un Valonijas valdību, no otras puses, darba programmu 2014.–2016. gadam, kas ir spēkā līdz jaunas programmas parakstīšanai.

22.02.2017

Interesenti līdz 20. martam var pieteikties Korejas Republikas valdības stipendijām, lai studētu maģistra vai doktora studiju programmās vai veiktu pētniecības darbu Korejas Republikā.

Pirms iesnieguma stipendijas saņemšanai sagatavošanas aicinām iepazīties ar stipendiju programmas vadlīnijām. Nepilnīgi iesniegumi vai tie, kas tiks saņemti pēc 20.marta (arī tie, kas sūtīti pa pastu), netiks izskatīti.

Aizpildīta iesnieguma veidlapa kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedzama klātienē, ierodoties Korejas Republikas vēstniecībā Rīgā, Jura Alunāna ielā 2, Rīgā, LV-1010 vai arī nosūtot iesnieguma veidlapu kopā ar dokumentiem uz šo adresi pa pastu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iesakām caurskatīt dokumentu, kurā apkopotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja tajā nav sniegta atbilde uz Jūs interesējošo jautājumu, aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: koremb.lv@gmail.com.

Visu nepieciešamo meklējiet šeit:

  • Korejas valdības stipendiju programmas vadlīnijas: ?d=2017_KGSP_G_Application_FAQs_ENGLISH_KOREAN_.pdf (EN);
  • Iesniedzamo dokumentu veidlapas: ?d=2017_KGSP_G_Application_Forms.docx (EN);
  • Biežāk uzdotie jautājumi: ?d=2017_KGSP_G_Application_FAQs_ENGLISH_KOREAN_.pdf (EN);
  • www.studyinkorea.go.kr
22.02.2017

Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) valdība piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam sešas stipendijas studijām un pētniecībai Ķīnā 2017./2018. akadēmiskajā gadā.

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts angļu valodā: ?d=Pieteiksanas_nosacijumi_un_iesniedzamo_dokumentu_saraksts_ENG.pdf 

Augstskolu saraksts, kuras uzņem ārzemju studentus, un plašāka informācija par ĶTR valdības stipendiju (Chinese Government Scholarship – Bilateral Programme)www.csc.edu.cn/studyinchina.

Lai pieteiktos stipendijai, Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) līdz 15. martam jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Aizpildīta pieteikuma veidlapa. Tā jāaizpilda tiešsaistē (http://www.csc.edu.cn/studyinchina/, sadaļa „Application Online for International Students”), pēc tam tā jāizdrukā un jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem. Norādāmais aģentūras numurs ir 4281. “Program Category” ir “Type A”. Instrukcija par pieteikšanos tiešsaistē: ?d=Tiessaistes_registracijas_instrukcija.pdf
 2. Augstskolas diplomu un to pielikumu apstiprinātas kopijas (apstiprina augstskola vai notārs). Diplomu kopijām jābūt ar apstiprinājuma zīmogu, apstiprinātāja parakstu un datumu. Teksts, kas nav angļu valodā, jāpārtulko angliski, jāapstiprina arī tulkojums. Ja diplomu pretendents saņems tikai šī gada jūnijā vai citā gadā, jāiesniedz augstskolas izsniegta izziņa, kas apstiprina studenta statusu, un atzīmju izraksts angļu valodā;
 3. Studiju vai pētniecības plāns angļu vai ķīniešu valodā – vismaz 200, 500 vai 800 vārdu atkarībā no studiju līmeņa;
 4. Divas augstskolas pasniedzēju (vēlams, profesoru vai asociēto profesoru) ieteikuma vēstules angļu vai ķīniešu valodā;
 5. Medicīnas izziņas kopija. Veidlapu aizpilda ārsts angļu valodā. Medicīnas izziņas oriģināls dokumentu iesniedzējam jāpatur, lai to varētu uzrādīt Ķīnā, ja kandidātam tiks piešķirta stipendija. Aizpildīta veidlapa derīga 6 mēnešus. Veidlapa šeit: ?d=Arsta_veidlapa.pdf
 6. Vēstule no Ķīnas augstskolas, kas apliecina, ka students ir/tiks uzņemts augstskolā (ja tāda vēstule ir). Ja kandidāts vēlas studēt kādā noteiktā augstskolā, šāda vēstule ir nepieciešama;
 7. Spēkā esošs HSK sertifikāts (der 2 gadus), ja tāds ir;
 8. Motivācijas vēstule angļu valodā (lūdz VIAA).

Iesniedzamie dokumenti jāsakārto minētajā secībā.

Dokumenti jāiesniedz 3 eksemplāros (viens oriģināls un divas tā kopijas). Kopiju eksemplāriem papildu apstiprinājumi nav nepieciešami.

Dokumenti jāiesniedz VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.

Laikā no 20. līdz 24. martam (datums tiks paziņots katram kandidātam atsevišķi, vienojoties par ierašanās laiku) VIAA notiks vērtēšanas komisijas pārrunas ar kandidātiem. Pārrunās piedalīsies arī ĶTR vēstniecības Latvijā pārstāvji.

Kandidātu vērtēšanas kritēriji:

 • kandidāta motivācija;
 • līdzšinējā pieredze saistībā ar ķīniešu valodu un Ķīnu;
 • kandidāta statuss (akadēmiskais personāls, doktora, maģistra, bakalaura studiju programmas students);
 • kandidāta sekmes augstskolā (izņemot akadēmisko personālu);
 • pārrunas.

Vairāk informācijas: e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv, tālrunis: 67814331.

 

20.02.2017

No 24. līdz 26. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8, notiks starptautiskajā izglītības izstādē «Skola 2017».

Trīs izstādes «Skola 2017» dienās RTU studenti dalīsies pieredzē par RTU studiju norisi, praksi, ārpusstudijām, kā arī palīdzēs interesentiem izvēlēties piemērotāko studiju programmu kādā no deviņām RTU fakultātēm, četrām filiālēm Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī, Rīgas Biznesa skolā, kā arī Neklātienes un vakara studiju departamentā. Izstādē apmeklētāji varēs iztaujāt arī RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnus un skolotājus par skolas mācību programmu un iestāšanās nosacījumiem, kā arī vērot RTU studentu sagatavotos eksperimentus un līdzdarboties tajos.

RTU stendā būs apskatāmi un aptaustāmi vairāki RTU Dizaina fabrikā studentu radīti prototipi, piemēram, futūristiskais elektrovelosipēds «Boa», mobilo telefonu bezvadu uzlādes stacija izmantošanai publiskās vietās «Cozy Cell», kā arī stilīgais rakstāmrīku organizators «Quube», kas veidots no Latvijas saplākšņa ar dabai draudzīgu pārklājumu.

Apmeklētāji varēs piedalīties modulāro sintezatoru ražotāja «Erica Synths» sarūpētajā darbnīcā un pārliecināties, ka matemātikas, fizikas un citu eksakto priekšmetu zināšanas noder arī mūzikas radīšanas procesā.

Tie, kuri vēlēsies apgūt lodēšanas pamatus, tiks gaidīti RTU «Latvenergo» radošās laboratorijas stendā, kurā studenti palīdzēs izprast, kā veidojamas elektriskās shēmas, un iedvesmos ar stāstiem par tehnoloģisko ideju īstenošanas iespējām pašu spēkiem.

RTU Cēsu filiāle izstādes apmeklētājiem piedāvās programmēt viedo māju vai savu mājaslapu un iepazīstinās ar jaunizveidoto studiju programmu «Datorsistēmas» — pirmo studiju programmu Latvijā, kas specializējas mobilo aplikāciju izveidē.

Azartiskākie jaunieši aicināti uzkavēties RTU stendā, lai noskatītos RTU Robotikas kluba demonstrētās robotu cīņas ringā. Drosmīgākie varēs arī paši kļūt par sacensību dalībniekiem. Izstādē būs apskatāmi arī Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes zinātnieku izveidotie jaunie materiāli medicīnā izmantojamiem implantiem.

RTU stendā būs gaidīts ikviens, kurš jūt aicinājumu izgudrot un radīt ko jaunu vai uzlabot jau esošo.

20.02.2017

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde aicina interesentu komandas pieteikties konstruēšanas sacensībām «Vafeļu inženieris 7», kas notiks 16. martā plkst. 16.30 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8.

Sacensībām var pieteikties visi interesenti – studenti, skolēni, uzņēmumu pārstāvji un citi, kuri vēlas pārbaudīt savas prasmes vafeļu objektu konstruēšanā. Lai piedalītos sacensībās, jāveido komanda trīs cilvēku sastāvā. Sacensību dalībniekiem no sešām A4 izmēra vafeļu plāksnēm un 100 g šokolādes būs jāuzbūvē visaugstākais tornis vai interesantākais dizaina objekts. Kategorijā «Augstākais tornis» jābūvē pēc iespējas augsts tornis, kura augšpusē jāizveido platforma 250 ml skārdenes novietošanai. Kategorijā «Dizaina objekts» no vafeļu plāksnēm un šokolādes jāizveido radošs darbs – dizaina objekts, kas atspoguļotu sacensību organizatoru definēto tematu, ko paziņos sacensību dienā, dalībniekiem sākot darbu. 

Darbu konstruēšanai atvēlētas trīs stundas – no plkst. 17 līdz 20. Pēc plkst. 20 sāksies darbu vērtēšana. Kategorijas «Augstākais tornis» uzvarētājam balvā būs iespēja doties ekskursijā uz UPB ražotnēm un objektiem Zviedrijā. 

Sacensībām var pieteikties līdz 14. martam plkst. 23.59.

Sacensības notiks Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8, 3. konferenču zālē.

Konkursa nolikums.

Pieteikšanās

20.02.2017

Pages