Aktualitātes

2016. gada vasaras sezonas noslēgumā Saulkrastos, Baltās kāpas apkārtnē, plānota neparasta dabas objekta – Dabas dizaina parka – izveide, kura koncepcijas izstrādē piedalās arī Latvijas augstskolu studenti.

Parks iecerēts kā sabiedrību piesaistošs objekts, kas izglītos par saudzīgu cilvēku rīcību pret vietējām dabas vērtībām, skaidros, kas ir ekosistēmu pakalpojumi, un mazinās apmeklētāju radīto ietekmi uz apkārtnes ekosistēmu. 

14. janvārī RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (APF), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ainavu arhitektūras un plānošanas programmas studenti un Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) Dizaina nodaļas studenti iepazīstināja ar savām idejām Saulkrastu Baltās kāpas apkārtnes labiekārtošanai un priekšlikumiem Dabas dizaina parka objektu izveidei.

Tiekoties ar studentiem, Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis, uzsvēra, ka Saulkrastiem Baltās kāpas apkārtne ir īpaša un to apmeklē tūkstošiem cilvēku, tāpēc prieks, ka ar studentu palīdzību tiek plānota aizraujoša apmeklētāju izglītošana un domāts par saudzējošu cilvēku virzīšanu cauri šim biotopam.

LLU un RTU studenti iepazīstināja ar idejām Dabas dizaina parka telpiskajam plānojumam, Baltās kāpas teritorijas izmantošanai un attīstības aspektiem. LMA studenti ieskicēja vīziju par dizaina parkā iekļaujamajiem mākslas objektiem, informatīvajām zīmēm un dizainu.

RTU studentu ieteikumu vidū bija Baltās kāpas apkārtnes celiņu izveide bez pakāpieniem, tiltu izveide, kas sastāvētu no dažāda augstuma gaismas kubiem-saules kolektoriem, kas atrastos  virs vai zem ūdens līmeņa. Studenti ierosināja celiņu iezīmēšanai un apkārtnē esošo liepu izcelšanai, izmantot dažādus oriģinālus gaismas efektus. Izskanēja ideja veidot Baskāju taku, izmantot koka elementus, atdarinot dzīvās dabas formas, teritorijā esošo tualeti pārveidot par kafejnīcu ar jumta terasi un riteņu, slēpju nomu.

LLU studenti rekomendēja veidot velosipēdu novietnes, ierobežot gājēju plūsmu ar apstādījumiem un informācijas stendiem. Vietas, kur plaši izbradāta zemsedze, topošie ainavu arhitekti ieteica izmantot mākslas objektu izveidei un, piemēram, uz esošajiem pauguriem veidot apskates punktus, kā arī aizpildīt tās ar apstādījumiem, soliņiem un mākslas objektiem. Izskanēja ierosinājums koriģēt apstādījumu sugu sastāvu un invazīvos stādījumus nomainīt ar piemērotākiem. LLU studentu priekšlikumu vidū pavīdēja arī izteikumi izcelt Vilkaču priedi kā esošu dabīgu mākslas objektu, izmantot koku kritalas margu vietā, tā vajadzīgajā veidā organizējot apmeklētāju plūsmu, ieviest visā apkārtnē vienotu dizainu, kā arī noslodzes un postījumu punktos izvietot mākslas objektus.

LMA piedāvāja Dabas dizaina parkā ieviest universālus un daudzveidīgi izmantojamus objektus, kas ir montējami un demontējami, kā arī uzstādīt binokulāru stereoskopu, kas vērstu uzmanību uz Baltās kāpas eroziju un apkārtnes dabas vērtībām. Viņi Dabas dizaina parku iztēlojās kā funkcionālu platformu, kas sastāv no dažādiem celiņiem ar norāžu sistēmu, kurā atrodas gan labierīcības, gan meža namiņš. LMA studenti uzsvēra, ka vides objekta loma ir likt cilvēkam apzināties piederību dabai un iespējas saglabāt dabas vērtības. Lai novirzītu cilvēku plūsmu no Baltās kāpas uz liedagu, studenti piedāvā izveidot savdabīgu mākslas objektu «Nedrupini balto kāpu – spēlējies te!». Tas sastāvētu no piramīdas smilšu birdināšanai un smilšu ruļļa, ar kura palīdzību ikviens varētu veidot savu ierakstu smiltīs. Studentu ideju vidū bija arī ieteikums Dabas dizaina parkā veidot objektus no zariem, kas ierobežotu apmeklētāju plūsmu un piesaistītu uzmanību ar savdabīgām formām. Tā varētu būt nojume no zariem, ligzda piknikam u.tml.

Pasākuma noslēgumā projekta «LIFE Ekosistēmu pakalpojumi» pārstāvji izteica gandarījumu par studentu veikumu, pateicībā dāvinot viņiem suvenīrus, un solīja idejas izmantot, veidojot Dabas dizaina parku.

Dabas dizaina parks Saulkrastos ir viena no projekta «LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” jeb LIFE13 ENV/LV/000839 "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā» aktivitātēm. Projekts aptver Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas un to īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, Saulkrastu novada pašvaldība un biedrība «Baltijas krasti».

Eiropas Savienības LIFE+ programmas «Vides politika un pārvaldība» LIFE13 ENV/LV/000839 projekta «LIFE Ekosistēmu pakalpojumi» (LIFE EcosystemServices) kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.

Plašāka informācija par projektu iegūstama interneta vietnē http://ekosistemas.daba.gov.lv

18.01.2016

Studenti un jaunie arhitekti no Latvijas aicināti piedalīties starptautiskā ideju darbnīcā «Arhitektūra & bēgļi», kas no 29. janvāra līdz 5. februārim notiks Romā.

Darbnīcu organizē biedrība «Emergency Architecture & Human Rights» sadarbībā ar Romas Universitāti «La Sapienza» un Dānijas Karalisko akadēmiju, lai risinātu šobrīd Eiropā aktuālās bēgļu izmitināšanas problēmas.

Dalībnieku uzdevums būs pētīt un analizēt esošo situāciju Itālijā, Lampedūzā, Pakino (Sicīlija), Algero (Sardīnijā), Mandūrijā (Puglija) un Romā un piedāvāt risinājumus segregācijas mazināšanai.

Interesenti lūgti līdz 25. janvārim nosūtīt savu CV uz e-pasta adresi: micheledimarco@earchitecture.dk

Informācija: www.earchitecture.dk un www.facebook.com/architecturehumanrights

14.01.2016

​14. janvārī RTU APF notika studentu ideju prezentācija iecerētajai Saulkrastu dizaina parka izveidei.

Dizaina parku iecerēts izveidot un atklāt jau šā gada beigās Saulkrastu Baltajā kāpā. Tas būs interaktīvs objekts, kas izglītos sabiedrību par saudzīgu cilvēku rīcību pret vietējām dabas vērtībām un skaidros, kas ir ekosistēmu pakalpojumi. Viens no dizaina parka uzdevumiem būs mazināt apmeklētāju radīto ietekmi uz apkārtnes ekosistēmu.

Darbu pie plānotā Saulkrastu dabas dizaina parka koncepcijas izstrādes Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) studenti sāka rudenī. Ir notikušas vairākas tikšanās ar vietējās pašvaldības pārstāvjiem. Studenti kopīgi ar projekta pārstāvjiem ir apmeklējuši Saulkrastu Balto kāpu, Informācijas centru, Jūras parku un diskutējuši par piemērotāko dizaina parka izveides vietu. Ir veikta detalizēta teritorijas analīze.

14. janvārī Saulkrastu pašvaldības pārstāvji un projekta īstenotāji iepazinās un vērtēja studentu piedāvātās idejas - LMA studentu vīziju par parkā iekļaujamajiem mākslas objektiem, informatīvajām zīmēm un dizainu un LLU un RTU studentu izstrādāto redzējumu par dabas dizaina parka telpisko plānojumu, teritorijas izmantošanas un attīstības aspektiem un tehniskajiem risinājumiem.

Dizaina parks taps ar Dabas aizsardzības pārvaldes, Saulkrastu novada pašvaldības un biedrības «Baltijas krasti» īstenotā Eiropas Savienības projekta «Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā» atbalstu.

14.01.2016

7. janvārī  RTU APF metodiskā bibliotēka no ilggadīgā Meinharda fon Gerkāna sadarbības partnera - arhitektu biroja "Vincents Arhitektūra" dāvinājumā saņēma vairākas grāmatas par Meinharda fon Gerkāna daiļradi.

Attēlā no kreisās: prof. J. Krastiņš, Vincents Arhitektūra arhitekts Ojārs Šablovskis un prof. J. Briņķis

Fakultātes metodiskās bibliotēkas krājums ir papildināts ar trijām grāmatām par izcilā miestara dzīvi un veikumu: "Meinhard von Gerkan : Vielfalt in der Einheit", "Meinhard von Gerkan : Biografie in Bauten 1965–2015" un "Aus freier Hand : Meinhard von Gerkan : 50 Jahre Architektur in Zeichnungen und Skizzen. Katalog zur Ausstellung". 

Arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš, pieņemot dāvinājumu, uzsvēra, ka grāmatas un arī šobrīd Pēterbaznīcā meistara daiļradei veltītās izstādes apmeklējums APF studentiem ir vērtīgs pedagoģiski didaktisks materiāls. Profesors atzina, ka izstāde „Domu līnijas. Meinhards fon Gerkāns – 50 arhitektūras gadi skicēs un zīmējumos.” ir, viņaprāt, visoriģinālākā arhitektūras darbu personālizstāde, kas demonstrē kā arhitekta doma iegūst vizuālu tēlu brīvrokas skicē.

„Šodienas datorizācijas laikmetā ir grūti pārliecināt studentus lietot skicēšanu. Datorprogramma ir projekta izpildes, bet ne domāšanas instruments. Pamatdoma rodas citā mērogā nekā datorprogramma, un tieši ar roku vilktas skices līnijas ļauj rasties inovatīvai un mākslinieciski izteiksmīgai arhitektūrai. Piemērs, ko rāda tāda mēroga autoritāte kā Meinhards fon Gerkāns, iedvesmos arhitektūras studentus radošam darbam,” uzsvēra profesors Jānis Krastiņš.

08.01.2016

Apsveicam profesoru Jāni Krastiņu ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) piešķirto apbalvojumu par 2015. gada sasniegumiem zinātnē!

Profesora Jāņa Krastiņa darbs «Liepāja: Jūgendstila arhitektūra = Liepāja: Art Nouveau Architecture» un RTU Lietišķās ķīmijas institūta zinātnieku grupas pētījums «Jauni katalītiski procesi biomasas konversijai degvielās» LZA iekļāvusi 2015. gada desmit izcilāko Latvijas zinātnes sasniegumu skaitā.

J. Krastiņa pētījums par līdz šim neapzināto Latvijas kultūras mantojuma vērtību – unikālo jūgendstila arhitektūru Liepājā – ļauj izzināt pilsētas būvnieciskās attīstības vēsturi, noskaidrot iepriekš nezināmu arhitektu radošo mantojumu un apzināt vismaz 120 Liepājas ēku arhitektonisko un kultūrvēsturisko vērtību. 

J. Krastiņš uzsver, ka «Jūgendstila ēkas Graudu ielā, Kuršu ielā un dažās citās vietās veido Liepājas sejas pašus izteiksmīgākos vaibstus. Ir patiess prieks, ka pētījums pamanīts Latvijas zinātnes labāko saniegumu klāstā, un ceru, ka tas palīdzēs plašākai sabiedrībai apzināties Latvijas arhitektūras vērtības un veltīt lielāku uzmanību to saglabāšanai un tālāknodošanai nākamajām paaudzēm».

Apzinoties Liepājas arhitektūras unikalitāti,  lielu daļu pilsētas namu ēku kartotēkā profesors dokumentējis jau pirms trīsdesmit gadiem, tomēr dziļākai izpētei pievērsties ļāva vēsturiski dokumenti, kas pavisam nesen tika iegūti no ēku mantinieku arhīviem. Analizējot dažādu ēku plānus un arhitektūras īpatnības, bija iespējams identificēt līdz šim nezināmus Paula Kampes, Čarlza Karra, Ludviga Melvila un citu arhitektu darbus.  

2015. gada zinātnisko sasniegumu konkursa uzvarētāju sveikšana LZA notiks 2016. gada 19. janvārī
.

04.01.2016

17. decembrī RTU APF notika gadskārtējā latviešu būvinženiera, RTU Goda doktora un Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmes kavaliera Gunta Boles iedibinātās balvas un profesora Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās arhitektūras prēmijas pasniegšana.

Jau 24. gadu, izvērtējot RTU APF un Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) studentu sekmes, profesionālo aktivitāti ārpus tiešās studiju programmas apguves un izstrādāto studiju darbu profesionālo kvalitāti, žūrijas komisija G. Boles pilnvarotā pārstāvja - arhitekta Jura Skalberga vadībā izraugās balvai vienu, viņuprāt, labāko studentu no katras fakultātes. Šogad no 11 pretendentiem par labākajām tika atzītas APF studente Andra Odumāne un BIF studente Inna Klasa.

No kreisās: I.Klasa, J. Skalbergs, A. Odumāne

Profesora Ivara Strautmaņa Latvijas reģionālās arhitektūras prēmija tiek piešķirta kopš 2013. gada. Profesora zinātniskā darbība ir saistīta ar vietējo, reģionālo problēmu nozīmes izpēti mūsdienu arhitektūras profesijā. Šai tēmai viņš veltījis savu diplomdarbu un tā bijusi viņa interešu lokā gan kā praktizējošam arhitektam, gan strādājot ar studentiem universitātē. Iedibinot savu prēmiju, profesors Strautmanis vēlējās veicināt kopējo harmoniju Latvijas pilsētu un lauku vides attīstībā un mudināt jaunos kolēģus vairāk domāt par piedāvāto paņēmienu klāstu gan plānojumu, gan arhitektūras formālo risinājumu veidošanā Latvijas pilsētu un lauku vides attīstībai.

No kreisās: V. Gūtmanis, I. Strautmanis

Sveicot šā gada prēmijas ieguvēju, APF diplomandu Valtu Gūtmani, profesors pauda prieku un gandarījumu, ka Valts savā diplomprojektā «Latvijas Nacionālā teātra jaunā zāle» ir pratis atrast harmonisku risinājumu vēsturiskās un modernās arhitektūras līdzāspastāvēšanai, piešķirot vecajam teātra apjomam jaunu kvalitāti.

Visas trīs laureāti pauda prieku par iegūto atzinību izteica lielu pateicību mecenātiem, kuru iedibinātās balvas ir papildus stimuls un motivācija neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt studēt un pilnveidot savas profesionālās prasmes.

18.12.2015

RTU APF studentu ideja «Quube» atzīta par labāko novembra beigās notikušajās apmācībās «PITCHING 2015».

quube_rtu_pichings.png

Pirmās godpilnās vietas ieguvēji – RTU APF studenti Egīls Markus, Matijs Babris, Mārtiņš Smilts – saņēma 300 EUR grantu uzņēmējdarbības attīstībai no A/S «Swedbank».

«Quube» ir oriģināla dizaina rakstāmlietu organizēšanas rīks. Vairāk informācijas par produktu.

Jauno biznesa ideju meistarklasē «PITCHING 2015» piedalījās 40 dalībnieki, kuri, pārstāvot 15 komandas, īsās prezentācijās centās pārliecināt žūrijas locekļus, ka tieši viņu ideja būs potenciālajiem klientiem un investoriem pati interesantākā un ar vislielāko biznesa potenciālu.

Pasākumu organizēja biedrība «RISEBA ALUMNI» sadarbībā ar RISEBA Radošo biznesa inkubatoru, bet finansiālo atbalstu nodrošināja A/S «Swedbank».

Apmācības atbalstīja un to žūrijā darbojās Latvijas Studentu biznesa inkubatora iniciatīvas dalībnieku – RTU, Latvijas Universitātes un biznesa augstskolas «Turība» vadītāji.

08.12.2015

DEMOLA Latvia izsaka pateicību un patiesu prieku par RTU atsaucību un atbalstu, un par studentu aktīvu līdzdalību DEMOLA Latvia projektos.

RTU studenti ir vieni no aktīvākajiem multidisciplināro komandu veidotājiem.

2014./2015.gadā pie DEMOLA Latvia uzņēmumu un iestāžu iesniegto problēmjautājumu izstrādes aktīvi darbojušies 28 RTU studenti. Viņu vidū ir arī APF students Matijs Babris, kurš strādāja pie projekta «Put on customer glasses!».

DEMOLA Latvia starptautiskā inovāciju sadarbības platforma darbojas Rīgā kopš 2014.gada janvāra. Pateicoties tai, gandrīz 20 dažādi nozaru uzņēmumi un iestādes ir varējušas atrisināt sarežģītus jautājumus un ieviest inovatīvus risinājumus.

24.11.2015

No 23.novembra RTU APF ātrijā aplūkojama ceļojošā izstāde «Unikāli būvkadri».

Izstādi veido 25 lielformāta fotostāsti par labākajiem pēdējo gadu objektiem Latvijā.

Objektu fotogrāfi – Ainārs Meiers, Aleksandrs Kendenkovs, Marika Vanaga, Māris Grunskis un liepājnieks Edgars Pohevičš.

Izstāde veidota ar mērķi vairot būvniecības nozares prestižu sabiedrībā, atainojot būvniecības procesu kā mākslu lielformāta saistošos fotostāstos, kas papildināti ar īsiem, trāpīgiem aprakstiem latviešu un angļu valodā. Fotogrāfijās redzama: Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunbūve, Latvijas Nacionālā Mākslas Muzeja restaurācija, Rīgas pils restaurācija, LU Dabas mājas jaunbūve, Rīga Bulk Terminal jaunbūve, Nikolaja vārtu restaurācija Daugavpils cietoksnī, u. c.. 

Izstāde šogad pabijusi Rīgas Domē, Rīgas Krievu teātrī, Daugavpils domē, t/c «Spice», Liepājas viesnīcas «Promenade Hotel» izstāžu zālē, interjera un delikatešu centrā «mc2».

Izstādes idejas autori, izpildītāji un organizatori Agrita Lūse, Gunita Jansone (žurnāls «Latvijas Būvniecība»).

20.11.2015

Apsveicam APF maģistantūras absolventu Reini Sokolovu ar iegūto BAUA (Baltijas Arhitektu savienību asociācija) balvu labāko maģistra darbu kategorijā.

Reiņa veidotais slēpošanas tramplīnu komplekss citu darbu vidū izcēlās gan ar arhitektonisko eleganci un iekļaušanos gleznainajā Gaujas senlejas ainavā, gan ar funkcionalitāti un atbilstošo konstruktīvo skaidrību.

 BAUA jau trešo reiz  rīkoja konkursu, kurā tika noskaidroti labākie Baltijas arhitektūras skolu absolventu studiju noslēguma darbi.

RTU studenti Toms Līmanis, Evelīna Čipuštanova un Monvīds Bekmanis ar bakalaura dabu Astanas jaunas kvalitātes dzīvojamās vienība konkursā ieguva godalgoto trešo vietu desmit darbu konkurencē. 

02.10.2015

Pages