Informācija topošajiem studentiem

Izglītības iegūšana arhitektūras profilā līdzīgi kā visā Rīgas Tehniskajā universitātē organizēta vairākās secīgās pakāpēs:
 
Studijas Studiju ilgums, gadi
 bakalaura  3,5
 arhitekta profesionālās  2
 maģistra  1,5
 doktora  3
 
Lai turpinātu studijas nākamajā pakāpē, nepieciešams sekmīgi pabeigt studijas iepriekšējā pakāpē. Tādējādi arhitektūras bakalaura grādu iespējams iegūt pēc 3,5 gadu, arhitekta kvalifikāciju – pēc 5,5 gadu, arhitektūras maģistra grādu – pēc 7 gadu, bet arhitektūras doktora grādu – pēc 10 gadu ilgām studijām.
 
Katrs mācību gads ir sadalīts divos semestros, kuru kopējais ilgums ir 40 kalendāra nedēļas.
 
Auditoriju nodarbības katrā semestrī ilgst 16 nedēļas, bet mācību gadā kopā – 32 nedēļas.
 
Studentu nedēļas noslodze ir 40 stundas, no tām 20 stundas ir nodarbības auditorijās, bet 20 stundas paredzētas patstāvīgajam darbam.
 
RTU semestra ietvaros mācību nedēļas tiek secīgi numurētas no 1 līdz 16. Vienā un tajā pašā nodarbību laikā nepāra un pāra nedēļās var notikt atšķirīgas nodarbības.
 

Uzņemšana 

Pieteikšanās bakalaura un 1. līmeņa (koledžas) studijām

Reflektantu uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmā notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem: 1) matemātikā (obligāti) un 2) fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču), kā arī pēc iestājpārbaudījuma zīmēšanā.

Konkurss vienotajā uzņemšanas sistēmā portālā www.latvija.lv norisinās divās kārtās. 

1. kārta - pieteikšanās studijām

ELEKTRONISKI portālā www.latvija.lv,  izmantojot:

  • internetbanku
  • elektronisko parakstu
  • portāla lietotājvārdu un paroli

Līdz noteiktam datumam jādodas uz jebkuru no augstskolu uzņemšanas punktiem, jāuzrāda visi nepieciešamie dokumenti

un jāapstiprina pieteikums.

KLĀTIENĒ jebkuras augstskolas uzņemšanas punktā, jāuzrāda:

  • personu apliecinošs dokuments
  • vidusskolas atestāts un sekmju izraksts
  • CE sertifikāti
  • olimpiāžu rezultāti (ja tādi ir)

2. kārta - pieteikšanās konkursam uz studiju vietām

  • aktivizējot izvēlni «Pieteikties 2. kārtai» portālā www.latvija.lv
  •  pa tālruni 67089003
  • klātienē jebkurā no uzņemšanas punktiem

Lai sekmīgi sagatavotos iestājpārbaudījumam zīmēšanā, visu studiju gadu skolēni var apmeklēt zīmēšanas kursus.

Īsi pirms iestājpārbaudījuma zīmēšanā  5., 6. un 7. jūlijā no plkst. 11 līdz 13 notiks bezmaksas konsultācijas. 

Iestājpārbaudījuma zīmēšanā nolikums

RTU Uzņemšanas komisija

 

 
Latvian